Update Data of Teachers in District for Intra District Transfer of Zilla Parishad Teachers

Update Data of Teachers in District for Intra District Transfer of Zilla Parishad Teachers

IMG 20240606 195036
Update Data of Teachers in District for Intra District Transfer of Zilla Parishad Teachers

Update Data of Teachers in District for Intra-District Transfer of Zilla Parishad Teachers

जिल्हा परिषद अमरावती शिक्षकांच्या जिल्हा अंतर्गत बदली करिता जिल्ह्यातील शिक्षकांचा डाटा अपडेट करणे बाबत

यादीत खालील दुरुस्ती करण्याकरिता यादी प्रसिद्ध

1) Delete retired or dead teachers.
2) Add new teachers. (Teachers enrolled on inter-district transfer, newly recruited education staff)
3) Verify mobile numbers and KYC informations.
4) School UDISE.
5) Verify Date of joining.

GOOGLE SHEET LINK

Final seniority list of Graduate Teachers and Graduate Principals for promotion to Kendrapramukh /Head of Centre / Head of Clusters

पदवीधर शिक्षक व पदवीधर मुख्याध्यापक यांची केंद्रप्रमुख पदोन्नतीसाठी अंतिम सेवा जेष्ठता यादी

जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हा अंतर्गत बदली करिता जिल्ह्यातील शिक्षकांचा डाटा अपडेट करणे

जावक क्रमांक जिप/शिक्षण/कॅ. प्र/४५८०/२०२४

दिनांक ०६/६ / २०२४

विषय :- प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथ)/प्रशिक्षित पदवीधर मुख्याध्यापक यांची केंद्र प्रमुख पदोन्नतीकरिता सुधारित अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी सन-२०२४ मधील कर्मचारी यांची माहिती सादर करण्याबाबत

संदर्भ :- १) महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मुंबई यांचे पत्र क्र. संकीर्ण २०२२/प्र.क्र ८१/टिएनटि-१/ दि २७/०९/२०२३

२) महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग मुंबई यांचे पत्र क्र.संकीर्ण २०२३/प्र.क्र २२०/आस्था-१४ दि. २७/१२/२०२३

३) या कार्यालयाचे पत्र क्र जिपअ/शि/कें.प्र/२०७०/२०२४ दि ०९/०५/२०२४

४) पदोन्नती समितीची सभा दिंनाक ३१/०५/२०२४

उपरोक्त संदर्भिय ३ अन्वये सर्व गटशिक्षणाधिकारी यांच्याकडुन प्राप्त माहितीच्या आधारे केंद्र प्रमुख पदोन्नतीची अंतिम सुधारित सेवाजेष्ठता यादी तयार करण्यात आली आहे

Also Read – दुर्गम भागातून सुगम भागात बदली

संदर्भिय क्र.९ अन्वये आयोजित पदोन्नती समितीच्या सभेमध्ये पदोन्नतीस पात्र असलेल्या सर्व कर्मचारी यांचे पदोन्नती यादी मध्ये रकाना मध्ये नमुद असलेली उपलब्ध करुन देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला असुन त्याबाबत मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती यांनी सदर माहिती तात्काळ तालुका स्तरावरुन प्राप्त करुन घेण्याबाबत सुचना दिल्या आहे करीता सोबत जोडलेल्या यादी मध्ये नाव असलेले कर्मचारी याची खालील प्रमाणे माहिती तात्काळ या कार्यालयात सादर करण्यात यावी

१. सेवापुस्तकातील प्रथम पानाची झेराक्स प्रत

२. विषय शिक्षक / मुख्याध्यापक पदावर रुजु नोंदीची झेराक्स प्रत

३. शैक्षणिक पात्रतेची झेराक्स (बि.ए/बि.कॉम/बि.एस.सी)

४. व्यवसायीक पात्रता झेराक्स (बि.एड/ समकक्ष)

५. संगणक उत्तीर्ण सेवापुस्तक नोंद झेराक्स / प्रमाणपत्र

६. मत्ता व दायित्व प्राप्त असल्याबाबत ग.शि.अ यांचे प्रमाणपत्र

७. मराठी/हिंदी पास/सुट से.पु मधील नोंद / आदेश

८. खाते चौकशी प्रलंबित नसल्याबाबत ग.शि.अ यांचे प्रमाणपत्र

९. मागिल पाच वर्षाचे गोपनिय अहवाल स्वाक्षांकित प्रत

वरील प्रमाणे माहिती चे प्रत्येक कर्मचारी यांचे स्वतंत्र संच करुन दि १२/०६/२०२४ शिक्षण विभाग

(प्रा) जि.प. अमरावती येथे सादर करण्यात यावी.

सहपत्र:- १) अ.क्र. १ ते अ.क्र. १५६ कर्मचारी यांची यादी

२) तालुक्यातील कर्मचारी यांची यादी.

(बुध्द्रभूषण सानोने)
शिक्षणाधिकारी (प्राथ)
जिल्हा परिषद अमरावती

पदवीधर शिक्षक व पदवीधर मुख्याध्यापक यांची केंद्रप्रमुख पदोन्नतीसाठी अंतिम सेवा जेष्ठता यादी

Leave a Comment

error: Content is protected !!