Special Day

सपर्धा परीक्षा देणाऱ्या व सर्व इयत्ताच्या विद्यार्थ्याना सर्व दिन विशेष माहिती असणे गरजेचे आहे त्या शिवाय त्यांना आपला इतिहास कळणार नाही त्यासाठी आम्ही विषयनिहाय दिनविशेष देत आहोत त्याचा फायदा त्यांना स्पर्शा ] परीक्षेला आत्मविश्वासाने सामोरे जाण्यासाठी नक्कीच होईल.
अ.क्रं.विशेष दिनअधिक वाचा
०१इंग्रजी भाषा दिनअधिक वाचा
०२मराठी राजभाषा दिनअधिक वाचा
०३महारष्ट्र दिन भाग ०१अधिक वाचा
०४महारष्ट्र दिन भाग ०२अधिक वाचा
०५डॉ बाबासाहेब आंबेडकर जयंती दिनअधिक वाचा
error: Content is protected !!