RTE 25 Percent Admission Process Online Lottery Year 2024-25 YouTube Live Link

RTE 25 Percent Admission Process Online Lottery Year 2024-25 YouTube Live Link

IMG 20240606 235525
RTE 25 Percent Admission Process Online Lottery Year 2024-25 YouTube Live Link

RTE 25 Percent Admission Process Online Lottery Year 2024-25 YouTube Live Link

महाराष्ट्र शासन प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे

जा.क्र./प्राशिर्स/आरटीई-८०१/२०२४/३९६३

दिनांक: ०६/०६/२०२४

प्रति,

१) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सर्व

२) शिक्षणाधिकारी, बृहन्मुंबई. मनपा.

३) शिक्षण निरिक्षक बृहन्मुंबई (उत्तर/दक्षिण/पश्चिम)

४) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, सर्व.

विषय : आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन सोडत सन २०२४-२५

RTE 25 percent Admission Process Online Lottery Year 2024-25 YouTube Live Link

उपरोक्त विषयान्वये कळविण्यात येते की, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार, दरवर्षीप्रमाणे २५ टक्के प्रवेश प्रक्रीया संपुर्ण राज्यात ऑनलाईन पध्दतीने राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार सन २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षासाठी आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेची ऑनलाईन सोडत (लॉटरी) शुक्रवार दिनांक ०७/०६/२०२४ रोजी सकाळी ११.०० वाजता महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (विद्या प्राधिकरण) पुणे येथे काढण्यात येणार आहे. सदर सोडतीचे थेट प्रक्षेपण व्ही.सी द्वारे करण्यात येणार आहे. आपणास ऑनलाईन या कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याकरिता

अधिक माहितीसाठी या ओळीला स्पर्श करा

लिक उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. सदर कार्यक्रमास आपल्या स्तरावरुन व्यापक स्वरुपात मोफत प्रसिध्दी देण्यात यावी.

सदर परिपत्रक पीडीएफ मध्ये डाऊनलोड करण्यासाठी फक्त या ओळीला स्पर्श करा

(देविदास कुलाळ)

शिक्षण सहसंचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, पुणे-१.

प्रत माहीतीस्तव सविनय सादर :

१) मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.

२) मा. आयुक्त (शिक्षण) म.रा. पुणे.

प्रत :- तांत्रिक संचालक, एन आय सी पुणे यांना माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीस्तव सादर.

Leave a Comment

error: Content is protected !!