Sanch Manyata

Sanch Manyata संच मान्यता 2022-23 चे कामकाज गटशिक्षणाधिकारी यांचेकडून 7 जूलै 23 पर्यंत करून घेणेबाबत

Figer
प्रति,
शिक्षण उपसंचालक
सर्व विभाग
विषय : संच मान्यता 2022-23 चे कामकाज गटशिक्षणाधिकारी यांचेकडून 7 जूलै 23 पर्यंत करून घेणेबाबत
ज्या शाळांचे आधार Validation हे ९०% पेक्षा जास्त झालेले आहे परंतु  शाळेतील उर्वरित 10%% विद्यार्थी Invalid /Unprocessed मध्ये आहेत काही तांत्रिक कारणास्तव त्या 10% विद्यार्थ्यांची आधार माहिती वैध होत नाहीत असे विद्यार्थी सन २०२२-२३ या वर्षाच्या संच मान्यतेकरीता विचारात घेण्याची सुविधा गटशिक्षणाधिकारी यांच्या लॉगीन मध्ये दिलेली आहे हि सुविधा फक्त 7 जूलै २०२३ पर्यंत उपलब्ध असणार आहे 7 जूलै २०२३ नंतर संच मान्यता ह्या अंतिम केल्या जाणार आहेत त्यामुळे आपल्या विभागातील शाळांचे त्यांच्या १०% आधार *वैध्य न झालेल्या संख्येमुळे त्यांच्या गतवर्षीच्या मंजूर पदामध्ये फरक पडत असेल  तरच* अशा १०% अवैध आधार असलेले विद्यार्थी शाळेत नियमित उपस्थित आहेत व ते इतरत्र कुठे हि प्रवेशित नाहीत याचे पुरावे आपल्या केंद्रप्रमुख व विस्तार अधिकारी यांच्या मार्फत आपल्या गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयास देऊन असे विद्यार्थी संच मान्यतेस गृहीत धरण्याची प्रक्रिया त्यांच्या लॉगिन मधील संच मान्यता approval 2022-23 टॅब मधून 7 जुलै 2023 पर्यंत पूर्ण करण्यास आपल्या तालुक्याच्या गटशिक्षणाधिकारी यास सूचित करावे संबंधित सुविधेचा लाभ 7 जुलै 2023 पर्यंतच असणार आहे त्यामूळे आपल्या विभागातील गटशिक्षणाधिकारी यांच्याकडून संबंधित कामकाज करून घ्यावे
सोबत गतवर्षीची संच मान्यता प्रत पाहून कामकाज करण्यास सांगावे पद कमी होत असलेल्या शाळेसाठीच सदर सुविधेचा वापर करण्यास सूचित करावे
                       डॉ. वंदना वाहूळ
                       शिक्षण उपसंचालक,
       माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, पुणे
Sanch Manyata संच मान्यता दिनांक १५/०५/२०२३ पर्यंत अंतीम करणे बाबत १५ मे २०२३ ला संचमान्यता होणार अंतीम
महाराष्ट्र शासन
प्राथमिक शिक्षण
संचालनालय डॉ. अॅनी बेझंट मार्ग,
मध्यवती इमारत, पुणे
दि. 07 JUN 2023
प्रति,
जिल्हा परिषदा (सर्व)
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) शिक्षण निरिक्षक, बृहन्मुंबई (सर्व) (पश्चिम / उत्तर / दक्षिण )
विषय :- शाळेतील दिनांक ३०/११/२०२२ रोजी पटावर असलेल्या परंतु आधार अवैध ठरलेल्या विद्यार्थ्यांची पडताळणी करुन संच मान्यतेसाठी विचारात घेण्याबाबत.
संदर्भ :-
१. शासन निर्णय दिनांक ०६/०२/२०२३ व शासन पत्र दिनांक २३/११/२०२२ २. मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांच्या समवेत दिनांक २६/०५/२०२३ रोजी झालेली बैठक https://eshala.in
सरल प्रणालीतर्गत राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यता ऑनलाईन पध्दतीने एनआयसी, पुणे यांच्या मार्फत करण्यात येतात. त्यानुसार संदर्भाधिन शासन निर्णय दिनांक ०६/०२ / २०२३ शासन पत्र दिनांक २३ / ११ / २०२२ मधील तरतुदीनुसार दिनांक ३० / ११ / २०२२ रोजी स्टुडंट पोर्टलवर असलेल्या विद्यार्थ्यापैकी दिनांक १५/०६/२०२३ अखेर आधार वैध असलेली विद्यार्थी संख्या विचारात घेवून सन २०२२-२३ ची संच मान्यता अंतिम करण्यात येणार आहे.
सध्यस्थितीत किमान ८० टकके विद्यार्थी वैध विचारात घेवून अंतरिम संच मान्यता करण्यात आलेल्या आहेत, शाळांकडून विद्यार्थी वैध करण्याची कार्यवाही योग्य प्रकारे सुरु आहे. परंतु विद्यार्थ्याच्या नावातील तफावतीमुळे अथवा अन्य कोणत्याही कारणास्तव विद्यार्थी अवैध ठरत असतील अथवा कांही विद्यार्थ्याकडे आधार कार्ड उपलब्ध नसतील व या विद्यार्थ्यामुळे शाळेतील सन २०२२-२३ च्या मंजुर पदावर विपरित परिणाम होत असेल तर अशा शाळा तालुक्याचे गट शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे या प्रकारच्या विद्यार्थ्याच्या नावाच्या यादीसह अर्ज करतील व शाळांच्या बाबतीत संबंधित गटशिक्षणाधिकारी हे अशा विद्यार्थ्यापैकी जे विद्यार्थी वर्गात नियमित उपस्थित असतील तर अशा विद्यार्थ्याची शिक्षण विस्तार अधिकारी व केंद्र प्रमुख यांच्याकडून याबाबतची योग्य ती खात्री करतील व त्यांच्या पडताळणीमध्ये नियमित असलेले विद्यार्थी संच मान्यतेसाठी विचारात घेतले जातील. विद्यार्थ्यांची पडताळणी करताना खालील बाबीची खात्री करावी. (प्रमाणपत्र पडताळणी प्रपत्र १ ते ३ सोबत जोडले आहे.)
अधिक माहितीसाठी खालील परिपत्रक वाचा
महाराष्ट्र शासन
प्राथमिक शिक्षण
संचालनालय डॉ. अॅनी बेझंट मार्ग,
मध्यवती इमारत, पुणे
क्र. प्राशिसं/ सुमोटो याचिका / टे ५०२ / शिक्षक भरती / २०२३ / ३४२५
दिनांक २७.०४.२०२३
प्रधान सचिव,
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, बालय, मुंबई-३२
विषय :- सुमोटो जनहित याचिका क्र ०२ / २०२२ या याचिकेमध्ये मा. न्यायालयाचे अंतरिम निर्देशानुसार कार्यवाही करण्याबाबत.
संदर्भ- १. सुमोटो याचिका क्रमांक ०२ / २०२२ मधील मा. न्यायालयाचे आदेश दि. १७/४/२०२३. २. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०२२/प्रक्र. १०६ / टीएनटी-१ दि. १०/११/२०२२
महोदय
          मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे सुमोटो याचिका क्रमांक ०२ / २०२२ दि रजिस्ट्रार ज्युडीसियल बेंच औरंगाबाद विरुध्द महाराष्ट्र शासन दाखल आहे. सदर याचिकेमध्ये दि. १७/०४/२०२३ रोजी मा. न्यायालयाने खालील प्रमाणे निर्देश दिलेले आहेत.
As such, we are listing this PIL on 28/4/2023 at 04.00 pm, to enable to learned AGP to make a statement considering that the next academic year of schools would commence from the second week of june.2023.
          मा. न्यायालयाचे उपरोक्त निर्देश पाहता दिनांक २४ / ०३ / २०२३ रोजी शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दिमत्ता चाचणी २०२२ रोजीच्या निकालानंतरची शिक्षक पदभरतीची कार्यवाही सुरु करणे आवश्यक आहे. याबाबतची सध्यस्थिती खालीलप्रमाणे सादर करण्यात येत आहे.
१. संदर्भीय क्रमांक २ चा शासन निर्णय दिनांक १० / ११ / २०२२ अन्वये सन २०२३ मध्ये झालेल्या शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दिमत्ता चाचणीनुसार येणाऱ्या पदभरतीच्या जाहिरातीसाठी उमेदवारांचे वय कोविड- १९ च्या पार्श्वभुमीवर २ वर्षासाठी शिथिलक्षम करण्यात आलेले आहे.
२. शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दिमत्ता चाचणी २०२२ रोजीच्या निकालानंतर होणाऱ्या पदभरतीसाठी आवश्यकतेनुसार तीन महिन्यातुन एकदा व्यवस्थापनाकडून पोर्टलवर रिक्त पदांसाठीच्या जाहिराती घेण्यात येतील. या कालावधीमध्ये प्राप्त जाहिरातीमधुन पात्र उमेदवारांची व्यवस्थापननिहाय यादी नियुक्तीच्या शिफारसीसाठी यादी प्रसिध्द करण्यात येईल.
३. कोविड-१९ च्या पार्श्वभुमीवर सन २०१९-२० पासून शाळांच्या संच मान्यता जैसे थे ठेवण्यात आलेल्या होत्या. आता कोविड- १९ नंतर झालेले विद्यार्थ्याचे स्थलांतर परिस्थितीतील बदल इत्यादी बाबी विचारात घेवून तसेच जनहित याचिका क्रमांक १०२ / २०२१ मध्ये दिनांक ०१/०८/२०२२ रोजीच्या आदेशानुसार समिती गठीत करण्यात आलेली होती, सदर समितीच्या शिफारशीच्या आधारे उपाय योजना करण्याच्या अनुषंगाने शासनाने शासन निर्णय दिनांक ०६ / ०२ / २०२३ अन्वये प्रत्यक्ष प्रवेशित विद्यार्थी संख्या निश्चित करण्यासाठी “आधार” वैध विद्यार्थी संख्या विचारात घेवून सन २०२२-२३ ची शिक्षक निश्चितीसाठी संच मान्यता करण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत आधार वैध विद्यार्थी संख्येवर आधारित अंतरिम संच मान्यता करण्यात आलेल्या आहेत. आधार वैधतेची कार्यवाही पूर्ण झालेली नाही अशी विद्यार्थी वैधतेची कार्यवाही शाळास्तरावर सुरु आहे. ही कार्यवाही पुर्ण झाल्यानंतर अंतरिम करण्यात आलेल्या संच मान्यता दिनांक १५/०५/२०२३ पर्यंत अंतीम करण्याचे नियोजन आहे.
या अंतीम झालेल्या संच मान्यतांतील मंजूर पदांनुसार पदभरतीची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. ज्या ज्या व्यवस्थापनांकडून संच मान्यता २०२२-२३ ची कार्यवाही अंतीम होईल त्या त्या व्यवस्थापनांनी त्यांचेकडील शिक्षक पदांची बिंदुनामावली प्रमाणित करुन पवित्र पोर्टलवर रिक्त पदांचे जाहिरात देण्याबाबतचे निर्देश देणे आवश्यक आहे. याकरीताचे संभाव्य नियोजन पुढीलप्रमाणे सादर करण्यात येत आहे.
अ) संच मान्यता अंतीम करुन संच मान्यतेचे शाळानिहाय वितरण करण्यासाठी लागणारा एकुण संभाव्य कालावधी दि. २०/०५/२०२३ पर्यंत.
ब) संच मान्यता अंतीम झाल्यानंतर व्यवस्थापनाकडून बिंदु नामावली इत्यादी प्रमाणित करण्यासाठी लागणारा संभाव्य कालावधी दिनांक ३०/०६/ २०२३ पर्यत.
क) शिक्षकांच्या रिक्त पदांची पोर्टलवर नोंद करणे (पहिल्या तिमाहीकरिता)- सुमारे
१५/०७/२०२३ पर्यंत.
ड) पहिल्या तिमाहीकरिता प्राप्त जाहिरातीनुसार मुलाखतीशिवाय व मुलाखतीसह पदभरतीसाठी पात्र उमेदवारांकडून प्राधान्यक्रम घेणे, नियुक्तीसाठी शिफारस करणे इत्यादी बाबी पोर्टलमार्फत करणे- दिनांक २०/०८/२०२३ पर्यंत. दरम्यानच्या कालात दुसऱ्या तिमाहीकरीता शिक्षकांच्या रिक्त पदांची नोंद करणे.
तथापि, मागील शिक्षक पदभरतीतील जाहिरातीतील १२०७० पैकी मुलाखतीशिवाय पदभरतीमध्ये ५९७० उमेदवारांची शिफारस झालेली आहे व मुलाखतीसह पदभरतीमध्ये १९३३ रिक्त पदांसाठी शिफारस झालेली असून एकुण ७९०३ रिक्त पदभरतीची कार्यवाही झालेली आहे. सध्यस्थितीत १९६ व्यवस्थापनांना एसईबीसी आरक्षणामुळे निवड प्रक्रिया पुर्ण न झालेल्या व्यवस्थापनाची निवड प्रक्रिया अंतीम टप्प्यात असून व्यवस्थापनांना मुलाखतीसाठी माहे मे २०२३ मध्ये उमेदवार उपलब्ध होणार आहेत यातुन ७६९ रिक्त पदे भरली जातील. तसेच याचिका क्र ११०८१ / २०१९ मधील समांतर आरक्षणातील उमेदवारांना संधी देण्यासाठी शासन पत्र दिनांक १९/०४/२०२३ अन्वये स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील अपात्र, गैरहजर, रुजू न झालेल्यांमुळे रिक्त राहिलेल्या पदांसाठी उमेदवारांना शिफारस करण्यास शासनाने परवानगी दिलेली आहे त्यामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थातील अंदाजे ७५० रिक्त पदे भरली जाणार आहेत.
वर नमुद केल्याप्रमाणे शिक्षक पदभरतीचे मागील पदभरतीतील शिल्लक असलेले साधारणपणे १५०० रिक्त जागा तसेच शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दिमत्ता चाचणी- २०२२ नुसार होणाऱ्या पदभरतीचे नियोजनाची वस्तुस्थिती मा. न्यायालयाच्या अवलोकनी आणण्यासाठी वस्तुस्थिती सादर करण्यात येत आहे.
शिक्षण संचालक
(शरद गोसावी) प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, म. रा. पुणे-१

Leave a Comment

error: Content is protected !!