Sthanik Suttyaa

Local holidays

स्थानिक सुट्ट्या

Local holidays

Sthanik Suttyaa Local holidays List of Local Holidays 2024 शासकीय व स्थानिक सुट्ट्या Public Holidays Bank Holiday Summer and Winter Vacation Government and Local Holidays Collector declared holiday 2024 कलेक्टर डिक्लेयर सुट्टी 2024

महाराष्ट्र शासन

जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम

आयएसओ ९००१:२००८ मानांकित कार्यालय,

दुरध्वनी क्रमांक ०७२५२-२३३६५३

ई-मेल rdewashim@gmail.com

वेबसाईड :- http:washim.nic.in

क्र. कक्ष-१/आस्था/म.स/कावि-११८/२०२४

दिनांक -०९/०५/२०२४

वाचा :- १. शासन निर्णय राजनैतिक विभाग क्र.पी.-१३ दोन-बी, दि. १६.१.१९५८

२. महाराष्ट्र शासन राजपत्र सामान्य प्रशासन विभाग अधिसुचना दि. ०९.११.२०२३

३. या कार्यालयाचे आदेश क्र. कक्ष-१/आस्था/प्र.स./कावि-११७/२०२३ दिनांक २२.१२.२०२३

सुधारीत आदेश

ज्याआर्थी या कार्यालयाचे वाचा क्र. ३ येथील आदेशान्वये सन २०२४ करीता जाहिर करण्यात आलेल्या स्थानिक सुट्टीच्या आदेशामध्ये अंशतः बदल करणे आवश्यक आहे.

त्याआर्थी शासन निर्णय क्रमांक पी १३ दोन बी, राजनैतिक सेवा विभाग, दिनांक १६ जानेवारी १९५८ आणि दिनांक ०६ ऑगष्ट १९५८ च्या समक्रमांकाच्या शासन निर्णयानुसार प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन, मी, बुवनेश्वरी एस., जिल्हाधिकारी वाशिम, सन २०२४ या वर्षासाठी संपुर्ण वाशिम जिल्ह्याकरिता खालील नमुद तीन स्थानिक सुट्ट्या जाहीर करित आहे.

अ.क्र.कोणत्या कारणास्तवदिनांकदिवससार्वजनिक सुट्टयांचे क्षेत्र
अक्षय तृतीया१०.०५.२०२४शुक्रवार  संपुर्ण वाशिम जिल्हा  
पोळा०२.०९.२०२४सोमवार
ज्येष्ठागौरी पुजन११.०९.२०२४बुधवार
हा आदेश वाशिम जिल्ह्यातील दिवणी व फौजदारी न्यायालये आणि अधिकोष यांना लागु होणार नाही.
(बुवनेश्वरी एस.भा.प्र.से.)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम

सदर परिपत्रक पीडीएफमध्ये हवे असल्यास फक्त या ओळीला स्पर्श करा

Leave a Comment

error: Content is protected !!