Zilla Parishad Teachers Non Teaching staff Salary Pension And Establishment Grants Sanctioned

Zilla Parishad teachers/non-teaching staff, salary/pension and establishment grants sanctioned

image 2
Zilla Parishad Teachers Non Teaching staff Salary Pension And establishment Grants Sanctioned

Zilla Parishad teachers/non-teaching staff, salary/pension and establishment grants sanctioned

Provision of Zilla Parishad teachers/non-teaching staff, salary/pension and arrears, salaries and other grants Financial provision for the year 2024-25
Grant approved

महाराष्ट्र शासन प्राथमिक शिक्षण संचालनालय डॉ. अॅनी बेझंट मार्ग, मध्यवर्ती इमारत, पुणे

क्रमांकः अंदाज/२०२४-२५/वेतन अन्./२०१८ ४३०८

शासकीय कोषगारातून तातडीचे काढावयाचे ज्ञापन क्रमांक ८

दिनांक: २०/०६/२०२४ 21 JUN 2024

प्रति,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व

विषयः- महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) अधिनियम २०२४-२५ जिल्हा परिषद शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/निवृत्तीवेतन व आस्थापना अनुदाने.

संदर्भ:- १) शालेय शिक्षण व किडा विभाग शासन पत्र क्रमांक बनुवि ४९२४/१३५/२८३ अर्थसंकल्प, दिनांक ०३/०४/२०२४.

२) मा. आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालयाचे पत्रक. अंदाज-१८२/२४-२५/अनुदान वितरण/२४२८ दिनांक ०३/०४/२०२४

सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील माहे जुन, २०२४ या महिन्याचा वेतन व भत्ते, निवृत्तीवेतन याबाबीचा खर्च भागविण्यासाठी शासनाने संचालनालयाच्यास्तरावर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीच्या अधीन राहून प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडून खालील लेखाशिर्षाखाली सोबत जोडलेल्या तक्त्यात दर्शविलेल्या तरतूदी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व यांना खर्च करण्यास अनुमती देण्यात येत आहे.

मागणी क्रमांक ई-२

IMG 20240622 181121
IMG 20240622 181121 1
IMG 20240622 181221

महाराष्ट्र शासन प्राथमिक शिक्षण संचालनालय डॉ. अॅनी बेझंट मार्ग, मध्यवर्ती इमारत, पुणे-४११००१.

दुरध्वनीः- (०२०) २६१२९३९२/(०२०)२६१२१३९४

ई-मेलdepbudget ३३३@gmail.com

शासकीय कोषगारातून तातडीचे काढावयाचे ज्ञापन क्रमांक :- ५

क्रमांकः-अंदाज/२०२४-२५/वेतन अनु./२०१/३६४१ दिनांकः २०/०५/२०२४

प्रति,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व

20 MAY 2024

विषयः – महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) अधिनियम २०२४-२५ जिल्हा परिषद शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/निवृत्तीवेतन व आस्थापना अनुदाने.

संदर्भः – १) शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन पत्र क्रमांक अनुवि ४९२४/ (३५/२४) अर्थसंकल्प, दिनांक ०३/०४/२०२४.

२) मा. आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालयाचे पत्र क्र. अंदाज-१८२/२४-२५/ अनुदान वितरण/२४२८ दिनांक ०३/०४/२०२४

Join our Social Media
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील माहे मे, २०२४ या महिन्याचा वेतन व भत्ते, निवृत्तीवेतन याबाबीचा खर्च भागविण्यासाठी शासनाने संचालनालयाच्यास्तरावर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीच्या अधीन राहून प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडून खालील लेखाशिर्षाखाली सोबत जोडलेल्या तक्त्यात दर्शविलेल्या तरतूदी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व यांना खर्च करण्यास अनुमती देण्यात येत आहे.

मागणी क्रमांक ई-२ (रुपये हजारात)

उपरोक्त परिपत्रक पीडीएफमध्ये हवे असल्यास या ओळीला स्पर्श करा

उपरोक्त निधी खालील अटींच्या अधीन राहून खर्च करणेबाबत संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना कळविण्यात येत आहे.

अ) ज्या उद्देशासाठी अनुदान मंजूर आहे. त्याव्यतिरिक्त इतर उद्देशासाठी खर्च करता येणार नाही.

आ) सदर खर्चाचा प्रगती अहवाल मासिक निधी विवरणपत्रानुसार संबंधित अधिका-यांने लेखाशिर्षनिहाय कोषागार प्रमाणक क्रमांक व दिनांकासह दरमहा १० तारखेपर्यंत सादर करावा. तसेच खर्च मेळाचा त्रैमासिक अहवाल विहित प्रपत्रात नियमितपणे सादर करावा.

इ) वेतन अनुदानाची थकबाकी अदा करताना अनुक्रमांक ४नियम ३९ (ब) टिप-४ अनुक्रमाक ५नियम ३९ (ब) टिप-५ तसेच अनुक्रमांक ६ नियम ४ प्रमाणे सक्षम प्राधिका-यांची मान्यता घेऊन अनुदान अदा करावे.

वितरीत केलेल्या तरतूदीमधून फक्त नियमित वेतन अदा करण्यात यावे, इतर कोणतेही देयके अदा करू नये. वितरीत करण्यात आलेल्या तरतूदीमधून आपल्यास्तरावर कोणत्याही प्रकारची कपात करण्यात येऊ नये. वरीलप्रमाणे मंजूर तरतूदी संगणक वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच सदरचे ज्ञापन (Scancopy) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) सर्व यांच्या शालेय पोषण आहार योजना व सर्व शिक्षा अभियान यांच्या ई-मेलवर देण्यात आलेलो आहे.

Ro1 (देविदास कुलाळ) शिक्षण उपसंचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे-०१

Leave a Comment

error: Content is protected !!