SSC HISTORY Que_Ans_2023 Exam

SSC Social Science / History And Political Science Paper Solution / Questions And Answers SSC HISTORY Que_Ans_2023 Exam Answer Key

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा मंडळाकडून मार्च २०२३ मध्ये घेण्यात आलेल्या इयत्ता दहावी शालांत परीक्षा विषय इतिहास व राज्यशास्त्र (पुनर्रचित अभ्यासक्रम) या विषयाची प्रश्नपत्रिका आदर्श उत्तरासहित SSC HISTORY Que_Ans_2023 Exam Class 10th School Examination Subject History and Political Science (Revised Syllabus) Question Paper with Model Answers conducted by the Maharashtra State Examination Board in March 2023 Detailed Question Paper with Answers

Que 1 (A) Questions And Answers

Que 1 (B) Questions And Answers

Que 2 (A) Questions And Answers

(१) पुढील संकल्पना चित्र पूर्ण करा

(२) पुढील संकल्पना चित्र पूर्ण करा

(३) पुढील संकल्पना चित्र पूर्ण करा

Que 2 B Questions And Answers थोडक्यात टिपा लिहा

Que 3 Questions And Answers पुढील विधाने सकारण स्पष्ट करा

Que 4 Questions And Answers
दिलेल्या उताऱ्याचे वाचन करून त्याखालील प्रश्नांची उत्तरे द्या

पुढील प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे द्या

Que 5 Questions And Answers

Que 6 Questions And Answers

Que 07 Questions And Answers

Que 8 (A) Questions And Answers

Que 8 (B) Questions And Answers

Que 9 Questions And Answers

Leave a Comment

error: Content is protected !!