SENIOR AND SELECTION GRADE TRAINING 2024-25 OFFLINE IN DIET

SENIOR AND SELECTION GRADE TRAINING 2024-25 OFFLINE IN DIET

image 3
SENIOR AND SELECTION GRADE TRAINING 2024-25 OFFLINE IN DIET

SENIOR AND SELECTION GRADE TRAINING 2024-25 OFFLINE IN DIET

महाराष्ट्र शासन

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र,

पुणे

क्र. राशेसंप्रषम/सेवापूर्व शिक्षण एम. बी. टी.ई/२०२४/२७०५ दिनांक ०३/०६/२०२४.

प्रति.

सर्व प्राचार्य जिल्ला शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था

संदर्भ:

१) शासन निर्णय क्र. शिप्रधो २०१९/प्र.क्र.४३/प्रशिक्षण दि.२३/१०/२०१७.

२) शासन निर्णय क्र. शिप्रथो २०१९/प्र.क्र.४३/प्रशिक्षण दि.२०/०७/२०२१.

३) महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी (डायट) संघटना यांचे दि.२१/०२/२०२४ चे निवेदन

४) जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (डायट) जळगांव यांचे पत्र क्र. जिशिप्रसं/जळगाव/ व.नि.श्रेणी प्र./२०२३-२४/६६.दि.२३/०२/२०२४.

५) जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (डायट) धुळे यांचे पत्र क्र. जिशिवप्प्रसंधू/वनिश्रेप/२०८, दि.२३/०२/२०२४.

६) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती यांचे पत्र क्र.जा.क्र.जिशिपर्स/अम/ ववेश्रेवनिश्रे प्रशिक्षण/१५३/२४, दि.०१/०३/२०२४.

उपरोक्त विषयानुसार संदर्भ क्र.१ अन्वये वरिष्ठ व निवडश्रेणी प्रशिक्षणाची जबाबदारी राज्य शासनाकडून परिषदेस सोपविण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.२ नुसार किमान १० दिवसांचे किंवा ५० घडयाळी तासांचे ऑनलाईन प्रशिक्षण पूर्ण करणे आवश्यक करण्यात आले. यापूर्वी कोचिड १९ प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीमुळे सदर प्रशिक्षण हे ऑनलाईन स्वरुपात घेण्यात आले होते. वरिष्ठ व निवडश्रेणी प्रशिक्षण ऑफलाईन पध्दतीने घेणेबाबत संदर्भ पत्र क्र.३ अन्वये महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी (डायट) संघटना यांचेकडून तसेच संदर्भ पत्र क्र.४ ते ६ अन्वये वरिष्ठ व निवडश्रेणी प्रशिक्षण ऑफलाईन पध्दतीने घेणेचाबत क्षेत्रिय कार्यालयांकडून विनंती करण्यात आली आहे.

वरिष्ठ व निवडश्रेणी प्रशिक्षणा बद्दल अधिक जाणं घ्या त्यासाठी या ओळीला स्पर्श करा

प्रत्यक्ष वरिष्ठ व निवडश्रेणीचे प्रशिक्षण प्रभावीपणे दिले जाऊन, प्रशिक्षणांतर्गत तज्ञांचे मार्गदर्शन व प्रशिक्षणाथीचे परस्परामधील संभाषणात्मक शैलीतून अनुभव व विचारांची देवाण-घेवाण सहजगत्या व्हावी तसेच सदर प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाचा उपयोग शैक्षणिक संवत होऊन शिक्षक अधिक सक्षम व्हावा या उद्देशाने बरिष्ठ व निवडश्रेणी प्रशिक्षणाचे आयोजन सन २०२४-२५ पासून ऑफलाईन पध्दतीने जिल्हास्तरावर (जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांमध्ये) घेण्याचे नियोजित आहे. याकरिता सर्व प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था यांनी ५ तज्ञ अभ्यासक/तज्ञ मार्गदर्शक यांची नावे परिषदेस दि.५ जून २०२४ पर्यंत Email- LINK या ई-मेल आयडीवर सादर करावी. यामध्ये जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेतोल वरिष्ठ आंधव्याख्याता/अधिव्याख्याता इत्यादी ३ तसेच याव्यतिरिक्त आपल्या जिल्हयातील इतर २ तज्ञ मार्गदर्शकांचे नावांचा समावेश असावा.

(डॉ. माधुरी सावरकर)

उपसंचालक

(सेवापूर्व शिक्षण)

राज्य शैक्षणिक संशाधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र,

पुणे

Circular Pdf Copy Link

Circular Pdf Copy Link

1 thought on “SENIOR AND SELECTION GRADE TRAINING 2024-25 OFFLINE IN DIET”

Leave a Comment

error: Content is protected !!