Prefixing and suffixing Sundays and public holidays to casual leave Circular

Prefixing and suffixing Sundays and public holidays to casual leave Circular

image 2
Prefixing and suffixing Sundays and public holidays to casual leave Circular

Prefixing and suffixing Sundays and public holidays to casual leave.

नैमित्तिक रजेच्या मागे व पुढे रविवार आणि सार्वजनिक सुट्ट्या जोडून घेण्यासंबंधात

GOVERNMENT OF MAHARASHTRA Finance Department, Resolution No. LVE 1482/CR-90/SER-9 Mantralaya, Bombay-400 032, Dated 24th March 1982.

RESOLUTION

Government is pleased to direct that the permission to prefix and/or suffix any number of Sundays and/or public holidays to casual leave and to interpose a holiday or a series of holidays between the periods of casual leave granted under Government Resolution, Finance Department, No. LVE 1481/CR-274/SER-9, dated the 20th March 1981, should be continued on permanent basis. However, the existing condition that the total period of casual leave and holidays enjoyed in continuation at one time should not exceed seven days, save only in exceptional circumstances when it may be extended up to 10 days, will continue as before.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

V.D.PANSE Deputy Secretary to Government.

महाराष्ट्र शासन
वित्त विभाग,

निर्णय क्रमांक : एलव्हीई १४८२/सीआर-९०/एसईआर-९,

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२,

दिनांक २४ मार्च १९८२०

शासन निर्णय

शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. एल व्ही ई १४८१/सीआर-२७४/एसईआर-९, दिनांक २० मार्च १९८१ अन्वये, नैमित्तिक रजेच्या मागे आणि/किंवा पुढे कितीही रविवार आणि/किंवा सार्वजनिक सुट्ट्या जोडून घेण्याची तसेच नैमित्तिक रजाणंच्यामध्ये येणा-या एक किंवा अधिक सुट्ट्या नैमित्तिक रजांना जोडून घेण्याची जी परवानगी दिलेली होती ती आता कायम स्वरूपात चालू ठेवण्याचा शासन आदेश देत आहे. तथापी, एकावेळेस नैमित्तिक रजा व सुट्ट्या मिळून होणारा एकूण कालावधी सात दिवसांहून अधिक होता कामा नये व अपवादात्मक परिस्थितीतथ केवळ ही मर्यादा दहा दिवसांपर्यंत वाढवून देण्याबाबतची पूर्वीधी शर्त तशीच कायम राहील.

२ या आदेशाची इंग्रजी प्रत सोबत जोडली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

व्यं. दे. पानते,
प्रशासनाचे उप सचिव

Leave a Comment

error: Content is protected !!