Preference in Recruitment to Ex Servicemen and Dependents Circular

Preference in Recruitment to Ex Servicemen and Dependents Circular

image 2

Preference in Recruitment to Ex Servicemen and Dependents Circular

Preference in Recruitment to Ex Servicemen and Dependents Circular

माजी सैनिक व अवलंबितांना नोकरभरती मध्ये प्राधान्य
Preference in Recruitment to Ex Servicemen and Dependents Circular

माजी सैनिक/अवलंबितांना नोकर भरतीमध्ये प्राधान्यक्रम देणेबाबत….

महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक मेस्को-२०२४/प्र.क्र. १७/२८ (मासैक) मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक मंत्रालय, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई-३२ दिनांक:- २८ मे, २०२४.

वाचा:-

सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.मासैनो-२०१९/प्र.क्र.२००/२८ दि. १७.०७.२०१९

शासन परिपत्रक :-

माजी सैनिकांबरोबरच त्यांच्या कुटुंबियांच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीने युद्ध विधवांची मुले, युद्ध विधवा, युद्धात अपंग झालेले सैनिक, इतर अपंग सैनिक, माजी सैनिकांच्या विधवा, माजी सैनिकांचे पाल्य, इत्यादीना सुद्धा रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी वाचा येथे नमूद दि. १७/०७/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली आहे.

शासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे या व अशा शासकीय व निमशासकीय संस्थांमध्ये, माजी सैनिकांच्या / त्यांच्यावर अवलंबून असणा-या कुटुंबातील पात्र व्यक्तींना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी मेस्को महामंडळाकडून सेवा घेण्यास प्राधान्य देणे आवश्यक झाले आहे. तदनुषंगाने वाचा येथील दि. १७/०७/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होणेसाठी सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय कार्यालयाकडून अधिकाधिक आस्थापना, महामंडळे यामध्ये माजी सैनिकांच्या/अवलंबितांच्या रोजगारासाठी विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून मेस्को महामंडळाकडून सेवा घेण्यास प्रोत्साहित करण्याबाबत सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाने आपल्या स्तरावरून उचित कार्यवाही करावी.

सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०५२८१६१५४१५४०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

URMILA POPAT SAWANT

(उर्मिला सावंत) अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

१. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. २. निवडनस्ती- कार्या-२८

Leave a Comment

error: Content is protected !!