U DISE Plus online system school student and teacher information certificate Update

school student and teacher Update information in U DISE Plus

image 2

For the year 2023-24 U-DISE Plus online system regarding school student and teacher information certificate and sending to this office.

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व किडा विभाग समग्र शिक्षा

निपुण भारत

आज़ादा का अमृत महोत्सव

महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई

जा.क्र.मप्राशिप/समग्र शिक्षा/यु-डायस/संगणक/२०२३-२४/661 प्रति,

दिनांक: 23 FEB 2024

१) आयुक्त, महानगरपालिका सर्व.

२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व.

विषयः सन २०२३-२४ यु-डायस प्लस ऑनलाईन प्रणालीमधील शाळा, विद्यार्थी व शिक्षक माहितीचे प्रमाणपत्र प्रमाणीत करून या कार्यालयास पाठविणे बाबत.

सन २०२३-२४ यु-डायस प्लस ऑनलाईन प्रणालीमधील दि. १५/०२/२०२४ रोजीच्या अहवालानुसार आधार नंबर उपलब्ध न करून दिलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती अद्ययावत करणेबाबत.

Udise Plus Shala Vidyarthi Shikshak Mahiti Pramanit Pramanpatra
सन २०२३-२४ यु-डायस प्लस ऑनलाईन प्रणालीतील सर्व माहिती अंतिम झाली आहे. त्यामुळे जिल्हास्तर व तालुकास्तर शाळा, शिक्षक व विद्यार्थी प्रोफाईलचे प्रमाणपत्र भारत सरकारकडून तपासणीकरिता उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. प्रणालीतील माहितीच्या आधारे समग्र शिक्षा, STARS व PM Shri या योजनांचे वार्षिक नियोजन व अंदाजपत्रक केंद्र शासनाकडून मंजूर करण्यात येते. याच माहितीच्या आधारे केंद्र शासनाकडून आपल्या राज्याचा व जिल्ह्यांचा Performance Grading Index (PGI) काढण्यात येतो. त्यामुळे यु-डायस प्लस प्रणालीची माहिती तपासतांना या बाबींचा प्राधान्यांने विचार करण्यात यावा.

तरी आपल्या स्तरावरून यु-डायस प्लस प्रणालीतील सर्व माहिती तपासून दिनांक २९/०२/२०२४ पर्यंत यु-डायस प्लस प्रोफाईलचे प्रमाणपत्र प्रणालीत अपलोड करून एक ई-मेल ID ला जोडले जाण्यासाठी प्रत स्पर्श करा या ई-मेल ID वर या कार्यालयास सादर करणेसाठी शिक्षणाधिकारी प्राथमिक/ प्रशासनाधिकारी यांना आदेशित करावे. मुदतीत प्रमाणपत्र अपलोड न झाल्यास माहिती अंतिम समजून भारत सरकारकडे पाठविण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यावी.

(प्रदीपकुमार डांगे, भा.प्र.से.) राज्य प्रकल्प संचालक,

म.प्रा.शि.प., मुंबई.

प्रत : माहितीस्तव सविनय सादर,

मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

प्रत: उचित कार्यवाहीस्तव,

१. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

२. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

३. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सर्व विभाग.

जवाहर बाल भवन, पहिला मजला, नेताजी सुभाष मार्ग, चर्नी रोड (प.), मुंबई ४०० ००४. टेलिफोन नं.: ०२२-२३६३ ६३१४, २३६७ ९२६७, २३६७ १८०८, २३६७ १८०९, २३६७ ९२७४

ई-मेल: mpspmah@gmail.com, samagra-shiksha@mahedu.gov.in संकेतस्थळ – https://samagrashiksha maharashtra.gov.in, https://mpsp.maharashtra.gov.in

Leave a Comment

error: Content is protected !!