Tab is Available in Shalarth for online Pay of Pending Supplementry Salary Bills

Tab is Available in Shalarth for online Pay of Pending Supplementry Salary Bills

IMG 20240605 161138
Tab is Available in Shalarth for online Pay of Pending Supplementry Salary Bills

Tab is Available in Shalarth for online Pay of Pending Supplementry Salary Bills

शिक्षण संचालनालय (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)

महाराष्ट्र राज्य, मध्यवर्तीइमारत, पुणे

क्र.शिसंमा/२०२३/टि-७/शालार्थ/2868

प्रति,

दिनांक :-३/४/०६/२०२४.

श्री. पवन जोशी, बिझनेस अॅनालिस्ट,

शालार्थ सिस्टीम, महाआयटी,

मुंबई.

विषय- थकीत पुरवणी देयके ऑनलाईन पद्धतीने काढणेस शालार्थमध्ये टॅब उपलब्ध करून देणेबाबत.

Pending Supplementry Salary Bills Shalarth New Tab Available

संदर्भ- १) वेतन पथक, माध्यमिक, नाशिक यांचे पत्र क्र. शिअवेपना/आस्था/२०२४-२५/१२७२ दि. ३/६/२०२४.

२) वेतन पथक माध्यमिक, नाशिक यांचे पत्र क्र. शिक्षण/वेतन व भ.नि.नि. पथक/२०२४- २५/१२७३ दि. ३/६/२०२४.

उपरोक्त विषयी व संदर्भान्वये सद्यस्थितीत नियमित वेतन वगळता इतर देयकांचे टॅब शालार्थमध्ये बंद आहे. संदर्भ क्र. १ अन्वये वेतन पथक माध्यमिक, नाशिक यांनी थकीत पुरवणी देयके ऑनलाईन पारीत करण्यासाठी शालार्थमध्ये टॅब उपलब्ध करून देण्याबाबत विनंती केलेली आहे.

IMG 20240605 161214
Tab is Available in Shalarth for online Pay of Pending Supplementry Salary Bills

२. त्याअनुषंगाने लेखाशीर्ष २२०२०४४२, २२०२०४७८, २२०२३३६१, २२०२३३७९, २२०२१९४८ या लेखाशीर्षाची पुरवणी देयके ऑनलाईन पारीत करण्यासाठी शालार्थमध्ये तात्काळ टॅब उपलब्ध करून देण्यात यावा.

३. तसेच २२०२०४४२ व २२०२०४७८ ची वैद्यकीय देयके ऑनलाईन पारीत करण्यासाठी शालार्थमध्ये तात्काळ टॅब उपलब्ध करून देण्यात यावे. त्याचप्रमाणे थकीत देयके ही बाब सेवा हमी कायदा अंतर्गत येत असल्याने प्रस्तुत प्रकरणी तात्काळ टॅब उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. सदरहु टॅब सद्यस्थितीत दिनांक 18 जून 2024 पर्यंत उपलब्ध करून देण्यात यावा

(संपत सुर्यवंशी)

शिक्षण संचालक

(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)

👉सदर परिपत्रक पीडीएफ मध्ये हवे असल्यास फक्त या ओळीला स्पर्श करा👈

प्रत- माहितीस्तव सविनय सादर.

१) मा. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१

२) रोहीणी किरवे, कक्ष अधिकारी, टिएनटी-३, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२

प्रत- १) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, संबंधित सर्व.

२) शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, संबंधित सर्व.

२) अधीक्षक, वेतन व भ.नि.नि. पथक (माध्यमिक) संबंधित सर्व.

Leave a Comment

error: Content is protected !!