One Pay Increment to Graduate Primary Teachers in Zilla Parishad primary schools after being promoted to the post of graduate primary principal or center head while fixing pay

one pay increment to graduate primary teachers in Zilla Parishad primary schools after being promoted to the post of graduate primary principal or Kendra Pramukh while fixing pay

one pay increment to graduate primary teachers in Zilla Parishad primary schools after being promoted to the post of graduate primary principal or center head while fixing pay

महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन २५ मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई ४००००१

ईमेल:- est4.rdd-mh@mah.gov.in

दूरध्वनी :- ०२२-२२०६०४४२

क्रमांकः जिपअ-२०२१/प्र.क्र.१४२/आस्था-४ स्मरणपत्र-१

दिनांक:-१४.०५.२०२४

प्रति,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (सर्व) (पालघर, रत्नागिरी, गडचिरोली, अहमदनगर, कोल्हापूर व सोलापूर वगळून)

विषय :- जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शाळांमधील पदवीधर प्राथमिक शिक्षकांना पदवीधर प्राथमिक मुख्याध्यापक अथवा केंद्रप्रमुख पदी पदोन्नती दिल्यानंतर वेतन निश्चिती करताना एक वेतनवाढ देण्याबाबत.
Regarding giving one pay increment to graduate primary teachers in Zilla Parishad primary schools after being promoted to the post of graduate primary principal or center head while fixing pay

संदर्भ :- शासनाचे समक्रमांक दि.२०.०३.२०२४ चे पत्र

महोदय,

उपरोक्त विषयांकीत प्रकरणी संदर्भाधीन पत्रान्वये मागविलेली आपल्या कार्यालयाची माहिती अद्याप अप्राप्त आहे. तरी सदरहू माहिती संदर्भाधीन पत्रात नमूद केलेल्या विहीत विवरणपत्रामध्ये तात्काळ शासनास सादर करावी, ही विनंती.

👇👇👇👇👇

हेही वाचाल – उपरोक्त संदर्भीय शासनाचे सम क्रमांक दिनांक 20 मार्च 2024 चे पत्र वाचण्यासाठी फक्त या ओळीला स्पर्श करा

आपली,

(दिपाली पवार)

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

निवडनस्ती (आस्था-४)

1 thought on “One Pay Increment to Graduate Primary Teachers in Zilla Parishad primary schools after being promoted to the post of graduate primary principal or center head while fixing pay”

Leave a Comment

error: Content is protected !!