Navodaya Analogy Quiz

Navodaya Analogy Quiz – Alphabet Analogy JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA SELECTION TEST (JNVST)

NAVo 1

PART-5
ANALOGY
When you compare two things it becomes an analogy)
Topics under Analogy
A) Alphabet Analogy
B)  Number Analogy
C) Analogous Pairs
D)  Detecting Analogies
E)  Non-Verbal Analogy)
भाग-5
उपमा
जेव्हा तुम्ही दोन गोष्टींची तुलना करता तेव्हा ती एक समानता बनते)
समानता अंतर्गत विषय
अ) वर्णमाला सादृश्य
ब) संख्या सादृश्य
क) समरूप जोड्या
ड) समानता शोधणे
ई) गैर-मौखिक साधर्म्य)
1) Alphabet Analogy
As the word stands, analogy means a correspondence, a relationship between something and someone) In these questions, a group of two words is given we have to establish a relationship between them and then find the answer based on such relationship)
Solved Example
Q- CDEF: MNOP: : UVWX:?
                A) DEFG
                B)EFGH
                C) GHIJ
                D)ABCD
Answer: In this question, first, you need to establish a relationship between CDEF and MNOP) And then look for the same relationship for UVWX and the answer) Before starting to solve the question, first assign the numerical values to all the alphabets and make a table as given below:
१) वर्णमाला सादृश्य
या शब्दाचा अर्थ आहे, साधर्म्य म्हणजे पत्रव्यवहार, एखादी गोष्ट आणि एखाद्या व्यक्तीमधील संबंध) या प्रश्नांमध्ये, दोन शब्दांचा एक गट दिला जातो, आपण त्यांच्यामध्ये एक संबंध स्थापित केला पाहिजे आणि नंतर अशा संबंधांवर आधारित उत्तर शोधा)
सोडवलेले उदाहरण
Q- CDEF: MNOP: : UVWX:?
            अ) डीईएफजी
            ब) ईएफजीएच
            क) GHIJ
            डी) ABCD
उत्तर: या प्रश्नामध्ये, प्रथम, तुम्हाला CDEF आणि MNOP यांच्यातील संबंध स्थापित करणे आवश्यक आहे) आणि नंतर UVWX आणि उत्तरासाठी समान संबंध शोधा) प्रश्न सोडविण्यास प्रारंभ करण्यापूर्वी, प्रथम सर्व अक्षरांना संख्यात्मक मूल्ये नियुक्त करा आणि तयार करा. खालीलप्रमाणे टेबल :
A = 1H=80=15V = 22
B=2I=9P = 16W = 23
C=3J=10Q = 17X=24
D = 4K = 11 R = 18Y = 25
E=5L=12S = 19Z=26
F = 6M = 13T = 20 
G=7N 14U = 21 
JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA SELECTION TEST (JNVST) to solve Marathi Quiz Touch this line
जवाहर नवोदय विद्यालय निवड चाचणी (JNVST) नवोदय मराठी  सोडवण्याकरिता या ओळीला स्पर्श करा

Leave a Comment

error: Content is protected !!