Unhachi Tivrata Shala Sakal Satrat

Unhachi Tivrata Shala Sakal Satrat उन्हाची तीव्रता लक्षात घेता शाळा सकाळ सत्रात भरविणे बाबत

Divisional Dy. Director Of Education Office,

Chh.Sambhajinagar

विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय,

छत्रपती संभाजीनगर

महाराष्ट्र शासन

दूरध्वनी क्र. ०२४०-२९७०३७४,

E-mail id:rmsadydeaurangabad@gmail.com,

Website:www.dydeabad.in

जा.क्र.शिउर्स/औ/प्रावि-३/२०२२/२३ 1697

दिनांक :- 23 FEB 2024

प्रति,

शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) जिल्हा परिषद,

छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली,

विषयः- उन्हाची तीव्रता लक्षात घेता सर्व व्यवस्थापनच्या शाळा सकाळ सत्रात भरविणे बाबत
सदर्भ:- श्री. शेख अब्दुल रहीम, राज्य प्रवक्ता, महाराष्ट्र दि.२१.२.२०२४ रख जुनी पेन्शन हक्क संघटन य यांचे निवेदन

महोदय,

https://esha

                उपरोक्त संदर्भिय विषयान्वये येते श्री. शेख अब्दुल रहीम, राज्य प्रवक्ता, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन यांचे दि.२१.२.२०२४ या रोजी चे पत्र या कार्यालयास प्राप्त झालेले आहे. सदर निवेदनामध्ये माहे फेब्रुवारी २०२४ पासुनच उन्हाची तीव्रता जाणवत असल्यामुळे आरोग्याच्या समस्या उदभवू नये व विद्यार्थी/शिक्षकांच्या आरोग्याच्या हित लक्षात घेवून शाळा दि.१.३.२०२४ पासुन सकाळच्या सत्रात भरविण्याबाबत विनेती केलेली आहे. सुलभ संदर्भाकरीता संदर्भीय निवेदनाची प्रत या सोबत आमणाकडे पाठविण्यात येत आहे..

तरी निवेदनामध्ये नमुद केलेल्या मुद्यांबाबत शासनाच्या प्रचलित नियतानुसार कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत संबंधीत निवेदनकर्ते यांना आपल्या स्तरावरून कळविण्यात यावे.

सहाय्यक संचालक

विभागीय शिक्षण उपसंचालक

कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर.

Also read –

महाराष्ट्र शासन विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, लातूर विभाग, लातूर.

दुरध्वनी क्र. ०२३८२-२५६५८२

ई-मेल- dydlatur@gmail.com

जा.क्र. विशिठसं/ला/कार्या-०९/एससीजी/२०२४/ 1323

दिनांक: 20 FEB 2024

प्रति,

शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक),

जिल्हा परिषद, लातूर/नांदेड/धाराशिव.

विषय : उन्हाची तीव्रता लक्षात घेता शाळा सकाळ सत्रात भरविणे बाबत.

संदर्भ : श्री. गोतम टाकळीकर, राज्याध्यक्ष, म.रा. बहुजन शिक्षण महासंघ महाराष्ट्र राज्य, राजगृह निवास, वक्रम नगर, लातूर यांचे निवेदन क्र. मराबशिम/१७/२०२४ दि.१५.०२.२०२४.

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने फेब्रुवारी २०२४ पासूनउन्हाची तीव्रता लक्षात घेता शाळा सकाळ सत्रात भरविणे बाबतचे संदर्भिय निवेदनाची प्रत या कार्यालयास प्राप्त झालेली आहे.

                सदर निवेदनामध्ये माहे. फेब्रुवारी २०२४ पासुनच उन्हाची तीव्रता जाणवत असल्यामुळे आरोग्याच्या समस्या उद्भवू नये व विद्यार्थी/शिक्षकांच्या आरोग्याचे हित लक्षात घेवून शाळा दि. ०१ मार्च २०२४ पासून सकाळाच्या सत्रात भरविण्याबाबत विनंती केलेली आहे. सुलभ संदर्भाकरीता संदर्भिय निवेदनाची प्रत या सोबत आपणाकडे पाठविण्यात येत आहे.

                तरी निवेदनामध्ये नमूद केलेल्या मुद्यांबाबत शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार यथानियम कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत संबंधीत निवेदनकर्ते यांना आपल्या स्तरावरुन कळविण्यात यावे.

 (डॉ. गणपत मोरे)

विभागीय शिक्षण उपसंचालक,

लातूर विभाग, लातूर.

प्रतिलिपी माहिती व कार्यवाहीसाठी सादर /- मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. लातूर/नांदेड/धाराशिव.

प्रत माहितीसाठी/-

श्री. गौतम टाकळीकर, राज्याध्यक्ष, म.रा. बहुजन शिक्षण महासंघ महाराष्ट्र राज्य, राजगृह निवास, विक्रम नगर, लातूर

.Considering the intensity of summer, the school will be held in the morning session

वरील परिपत्रके पीडीएफ मध्ये डाऊनलोड करा

Leave a Comment

error: Content is protected !!