Unhachi Tivrata

महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच घडलं… उष्णतेमुळे या जिल्ह्यात जमावबंदी; कोचिंग क्लासेसवर निर्बंध

महसूल व वन विभाग

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांचे कार्यालय, जळगाव

(गृह शाखा)

आकाशवाणी केंद्राजवळ, जळगांव, ता. जि. जळगाव – 425 001

दुरध्वनी क्रमांक 0257-2220152

क्रमांक दंडप्र-01/कावि/2024/

ई मेल – homebranchjalgaon@gmail.com

दिनांक /05/2024

वाचले :- फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 चे कलम 144 (1) (2) (3)

-: आदेश :-

ज्याअर्थी, सद्यःस्थितीत जळगाव जिल्ह्यात तापमान 43°C ते 47°C असे असून तापमानाचा पारा चढता असल्यामुळे उष्णतेची लाट भडकली असल्यामुळे उष्माघाताचा धोका निर्माण झालेला असून उष्माघातामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना, कामगारांना तसेच विद्यार्थ्यांना उष्माघाताचा त्रास होऊ नये या करीता खाजगी क्लासेसच्या वेळेमध्ये बदल करणे, कामगारांना आवश्यक सेवा पुरविणे आवश्यक असल्याचे माझे मत आहे.

त्याअर्थी, मी आयुष प्रसाद, जिल्हादंडाधिकारी जळगाव मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन जळगाव जिल्ह्यात दिनांक 25/05/2024 रोजी सकाळी 00.01 वाजेपासून ते दिनांक 03/06/2024 रोजी 24.00 वाजेपावेतो फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 चे कलम 144 चे आदेश लागू करण्यात येत असून खालील प्रमाणे आदेशीत करण्यात येत आहे.

1) उक्त नमूद कालावधीत अंगमेहनत करणा-या कामगारांनी उन्हात काम करु नये तसेच कामगारांकडून उन्हात काम करुन घेता येणार नाही.

2) ज्या कामाच्या ठिकाणी अत्यावश्यक काम असेल अशा ठिकाणी कामगारांना काम करण्यासाठी पुरेसे शेड तयार करणे, कुलर किंवा तत्सम साधनांची व्यवस्था करुन घेण्याची जबाबदारी संबंधित मालकांची राहील, याबाबत काहीएक तक्रार असल्यास ती संबंधित ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, पोलीस विभाग यांचेकडेस करता येईल.

3) खाजगी कोचिंग क्लासेसच्या संचालकांनी सकाळी 10.00 वाजेपर्यंत कोचिंग सेंटर चाललवावेत. तद्नंतर सकाळी 10 ते 5 या वेळेत कोचिंग क्लासेस सुरु ठेवायचे असल्यास कोचिंग सेंटर मध्ये पुरेसे पंखे, कुलर व तत्सम साधनांची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी खाजगी कोचिंग क्लासेसच्या संचालकांची राहील.

SAVE 20240525 125108 1

Also Read –

Unhachi Tivrata Shala Sakal Satrat

Unhachi Tivrata Shala Sakal Satrat उन्हाची तीव्रता लक्षात घेता शाळा सकाळ सत्रात भरविणे बाबत

image 2

Divisional Dy. Director Of Education Office,

Chh.Sambhajinagar

विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय,

छत्रपती संभाजीनगर

महाराष्ट्र शासन

दूरध्वनी क्र. ०२४०-२९७०३७४,

E-mail id:rmsadydeaurangabad@gmail.com,

Website:www.dydeabad.in

जा.क्र.शिउर्स/औ/प्रावि-३/२०२२/२३ 1697

दिनांक :- 23 FEB 2024

प्रति,

शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) जिल्हा परिषद,

छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली,

विषयः- उन्हाची तीव्रता लक्षात घेता सर्व व्यवस्थापनच्या शाळा सकाळ सत्रात भरविणे बाबत
सदर्भ:- श्री. शेख अब्दुल रहीम, राज्य प्रवक्ता, महाराष्ट्र दि.२१.२.२०२४ रख जुनी पेन्शन हक्क संघटन य यांचे निवेदन

महोदय,

https://esha

                उपरोक्त संदर्भिय विषयान्वये येते श्री. शेख अब्दुल रहीम, राज्य प्रवक्ता, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन यांचे दि.२१.२.२०२४ या रोजी चे पत्र या कार्यालयास प्राप्त झालेले आहे. सदर निवेदनामध्ये माहे फेब्रुवारी २०२४ पासुनच उन्हाची तीव्रता जाणवत असल्यामुळे आरोग्याच्या समस्या उदभवू नये व विद्यार्थी/शिक्षकांच्या आरोग्याच्या हित लक्षात घेवून शाळा दि.१.३.२०२४ पासुन सकाळच्या सत्रात भरविण्याबाबत विनेती केलेली आहे. सुलभ संदर्भाकरीता संदर्भीय निवेदनाची प्रत या सोबत आमणाकडे पाठविण्यात येत आहे..

तरी निवेदनामध्ये नमुद केलेल्या मुद्यांबाबत शासनाच्या प्रचलित नियतानुसार कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत संबंधीत निवेदनकर्ते यांना आपल्या स्तरावरून कळविण्यात यावे.

सहाय्यक संचालक

विभागीय शिक्षण उपसंचालक

कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर.

Also read –

महाराष्ट्र शासन विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, लातूर विभाग, लातूर.

दुरध्वनी क्र. ०२३८२-२५६५८२

ई-मेल- dydlatur@gmail.com

जा.क्र. विशिठसं/ला/कार्या-०९/एससीजी/२०२४/ 1323

दिनांक: 20 FEB 2024

प्रति,

शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक),

जिल्हा परिषद, लातूर/नांदेड/धाराशिव.

विषय : उन्हाची तीव्रता लक्षात घेता शाळा सकाळ सत्रात भरविणे बाबत.

संदर्भ : श्री. गोतम टाकळीकर, राज्याध्यक्ष, म.रा. बहुजन शिक्षण महासंघ महाराष्ट्र राज्य, राजगृह निवास, वक्रम नगर, लातूर यांचे निवेदन क्र. मराबशिम/१७/२०२४ दि.१५.०२.२०२४.

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने फेब्रुवारी २०२४ पासूनउन्हाची तीव्रता लक्षात घेता शाळा सकाळ सत्रात भरविणे बाबतचे संदर्भिय निवेदनाची प्रत या कार्यालयास प्राप्त झालेली आहे.

                सदर निवेदनामध्ये माहे. फेब्रुवारी २०२४ पासुनच उन्हाची तीव्रता जाणवत असल्यामुळे आरोग्याच्या समस्या उद्भवू नये व विद्यार्थी/शिक्षकांच्या आरोग्याचे हित लक्षात घेवून शाळा दि. ०१ मार्च २०२४ पासून सकाळाच्या सत्रात भरविण्याबाबत विनंती केलेली आहे. सुलभ संदर्भाकरीता संदर्भिय निवेदनाची प्रत या सोबत आपणाकडे पाठविण्यात येत आहे.

                तरी निवेदनामध्ये नमूद केलेल्या मुद्यांबाबत शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार यथानियम कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत संबंधीत निवेदनकर्ते यांना आपल्या स्तरावरुन कळविण्यात यावे.

 (डॉ. गणपत मोरे)

विभागीय शिक्षण उपसंचालक,

लातूर विभाग, लातूर.

प्रतिलिपी माहिती व कार्यवाहीसाठी सादर /- मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. लातूर/नांदेड/धाराशिव.

प्रत माहितीसाठी/-

श्री. गौतम टाकळीकर, राज्याध्यक्ष, म.रा. बहुजन शिक्षण महासंघ महाराष्ट्र राज्य, राजगृह निवास, विक्रम नगर, लातूर

.Considering the intensity of summer, the school will be held in the morning session

वरील परिपत्रके पीडीएफ मध्ये डाऊनलोड करा

Leave a Comment

error: Content is protected !!