Pavitra Portal Teacher Recruitment 2017 2022 Update Information

Pavitra Portal Teacher Recruitment 2017 2022 Update Information Self Certified Application form

Pavitra Portal Teacher Recruitment 2017 2022 Update Information
Pavitra Portal Teacher Recruitment 2017 2022 Update Information Submission Proposals

दिनांक २०/०६/२०२२

उमेदवारांसाठी सूचना

१.उमेदवारांना आपली माहिती

स्वप्रमाणित करण्यासाठी शिक्षक भरतीच्या संकेतस्थळावर भेट द्यावी लागेल.

२. उमेदवाराची माहिती यापुर्वी स्वप्रमाणित Self Certified Application form असली तरी पुन्हा नव्याने स्वप्रमाणित करणे बंधनकारक आहे त्याशिवाय मुलाखतीसह पदभरतीच्या उर्वरित भरती प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही.

Acceptance of self-declaration and self-attested copies of documents instead of affidavits GR

३. उमेदवारांनी वरील संकेतस्थळावर लॉगीन करण्यासाठी पुर्वीचा युजर आयडी व पासवर्ड नोंद करुन लॉगीन करावे. पोर्टलवरील नोंद असलेल्या मोबाईल क्रमांकावर Otp येईल व आलेला Otp नोंद करुन Verify Otp यावर क्लिक करावे. त्यानंतर उमेदवारास लॉगीन उपलब्ध होईल.

४. आपला पुर्वीचा पासवर्ड विसरला असल्यास आपण Forget Password वर क्लिक करावे, त्यानंतर दोन पर्याय येतील त्यातील आपणांस योग्य तो पर्याय निवडावा व Proceed यावर क्लिक करावे, त्यानंतर लॉगीन आयडी व पोर्टलवर असलेला मोबाईल क्रमांक नोंद करुन Proceed यावर क्लिक करावे. पोर्टलवरील नोंद असलेल्या मोबाईल क्रमांकावर Otp येईल व आलेला Otp नोंद करावा व Verify Otp यावर क्लिक करावे. त्यानंतर New Password, Confirm Password याप्रमाणे माहिती भरुन कॅप्चा नोंद करुन Change Password यावर क्लिक करावे. त्यानंतर उमेदवाराचे लॉगीन Logout होईल. आता बदल केलेला नवीन पासवर्ड नोंद करुन लॉगीन उपलब्ध होईल.

५. त्यानंतर उमेदवारांस सेक्युरिटी प्रश्न विचारला जाईल. हा प्रश्न व त्या प्रश्नाचे उत्तर पोर्टलवर नमूद करावे लागेल. विचारलेला प्रश्न व आपण दिलेले उत्तर आपल्याकडे नोंद करुन ठेवावे, याचा उपयोग भविष्यात पासवर्ड रिसेट अथवा अन्य कामासाठी होणार आहे.

६. यानंतर उमेदवारांस पोर्टलवर डाव्या बाजूस एक डॅशबोर्ड (Dashborad) दिसेल. या डॅशबोर्ड अंतर्गत विविध मेनु दिलेले आहेत. डॅशबोर्डवरील अॅप्लीकेशन फॉर्मवर क्लिक केल्यानंतर विविध मेनु दिसतील. उदा. Personal Details, Address Details, Category and Reservation Details, Academic Qualification Details, Professional Qualification Details, STATE TET Details, CENTRAL TET Details इत्यादी. दिसतील. ७. डॅशबोर्डवरील कोणत्याही मेनुवर जाण्यापुर्वी सुरवातीस Portal Appointment Details असे शिर्षक दिसेल व या शिर्षकाखाली काही माहिती विचारली जाईल आपणांस लागू असलेली योग्य तीच उत्तरे द्यावीत.

८. यानंतर Personal Details वर क्लिक करावे व त्यातील फक्त Marital Status मध्ये बदल असल्यास बदल करावा अन्यथा बदल करावयाचे नसल्यास Save & Next वर क्लिक करावे.

९. यानंतर Address Details वर क्लिक करावे व त्यातील मोबाईल क्रमांक वगळून इतर सर्व नोंदी मध्ये बदल अथवा करता येईल. बदल असल्यास योग्य तो बदल करावा अन्यथा बदल करावयाचे नसल्यास Save & Next वर क्लिक करावे.

१०. आपणास पुर्वी नोंद केलेला मोबाईल क्रमांक बदल करावयाचा असल्यास Change mobile no या मेनुवर क्लिक करुन येणाऱ्या बॉक्स मध्ये आपला नवीन मोबाईल क्रमांक नमूद करावा त्यानंतर नवीन मोबाईल क्रमांकावर otp येईल. आलेला otp नमूद करुन Verify otp वर क्लिक करावे. अशा रितीने आपला नवीन मोबाईल क्रमांक पोर्टलवर नोंद होईल.

११. ज्या उमेदवाराकडे नवीन पोर्टलवर लॉगीन करण्यासाठी पुर्वी नोंद केलेला मोबाईल क्रमांक उपलब्ध नसल्यास लॉगीन करता येत नाही. अशा उमेदवारांच्या बाबतीत पुर्वीचा क्रमांक अस्तीत्वात नसल्यामुळे (पोर्टलवर नोंद असलेला मोबाईल गहाळ झाला असेल, मोबाईल क्रमांक बंद झाला असेल वा अन्य कारणामुळे मोबाईल वापरात नसेल) अशा उमेदवारांनी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), तसेच मुंबई शहराच्या बाबतीत शिक्षण निरिक्षक, (पश्चिम/उत्तर/ दक्षिण), बृहन्मुंबई यांच्याकडे जावून नवीन मोबाईल पोर्टलवर नोंद करता येईल. यासाठी आपल्या स्वतःच्या पडताळणीसाठी आवश्यक असलेली कागदपत्र उदा. शालांत परीक्षेचे मुळ गुणपत्रक, प्रमाणपत्र, आधार क्रमांक, ओळखीचा पुरावा घेवून शिक्षणाधिकारी/शिक्षण निरिक्षक यांना दाखवावे. त्यानंतर शिक्षणाधिकारी/शिक्षण निरिक्षक उमेदवारांच्या ओळखीची खात्री पटल्यानंतर शिक्षणाधिकारी/शिक्षण निरिक्षक त्यांच्या लॉगीनवर उमेदवारांचा नवीन मोबाईल क्रमांक नोंद करतील.

१२. यानंतर Category and Reservation Details वर क्लिक करावे व त्यातील आपणांस लागू असलेल्या योग्य नोंदी कराव्यात. बदल असल्यास योग्य तो बदल करावा अन्यथा बदल करावयाचे नसल्यास Save & Next वर क्लिक करावे.

१३.SEBC प्रवर्गातील उमेदवारांच्या बाबतीत यापुर्वी त्यांचा संवर्ग इडब्ल्युएस किंवा खुला असा बदल करण्याची सुविधा देण्यात आलेली होती, तथापि ज्यांनी असा बदल केला नसेल त्यांनी आवश्यक तो बदल करुन घ्यावा. सदर बदल करणे आवश्यक असेल.

१४. यानंतर Academic Qualification Details वर क्लिक करावे व त्यातील आपणांस लागू असलेल्या योग्य नोंदी तपासाव्यात. यामध्ये Passed on आणि Passing Class याबाबी नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत, त्याबाबतच्या योग्य त्या नोंदी कराव्यात. असे करण्यासाठी Edit यावर क्लिक करुन योग्य तो बदल करावा. सर्व नोंदी योग्य घेतल्यानंतर Save & Next वर क्लिक करावे.

१५. यानंतर Professional Qualification Details वर क्लिक करावे व त्यातील आपणांस लागू असलेल्या योग्य नोंदी तपासाव्यात. यामध्ये Passed on आणि Passing Class याबाबी

नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत याच्या योग्य त्या नोंदी कराव्यात. असे करण्यासाठी Edit यावर क्लिक करुन योग्य तो बदल करावा. सर्व नोंदी योग्य घेतल्यानंतर Save & Next वर क्लिक करावे.

१६. यानंतर STATE TET Details वर क्लिक करावे. उमेदवारांना यापुर्वीच्या असलेल्या नोंदी दिसतील. पुर्वीच्या माहितीमध्ये Appeared for TET यावाबी समोरील होय नाही दिसतील व यापुर्वी नोंद असल्याप्रमाणे होय/नाही समोर (निवडलेले) दिसेल. त्यापैकी होय वर क्लिक असल्यास पुर्वीच्या नोंदी दिसतील, अशा उमेदवारांनी माहिती पडताळणी करुन योग्य दिसत असल्याची खात्री करुन Save & Next वर क्लिक करावे.

१७. यानंतर CENTRAL TET Details वर क्लिक करावे. उमेदवारांना यापुर्वीच्या असलेल्या नोंदी दिसतील. यापुर्वीच्या माहितीमध्ये Appeared for CTET याबाबी समोरील होय नाही दिसतील व यापुर्वी नोंद असल्याप्रमाणे होय/नाही समोर (निवडलेले) दिसेल. त्यापैकी होय वर क्लिक असल्यास पुर्वीच्या नोंदी दिसतील, अशा उमेदवारांनी माहितीची पडताळणी करुन योग्य दिसत असल्याची खात्री करुन Save & Next वर क्लिक करावे.

१८. यानंतर Self Certify Application Form वर क्लिक करावे. आपणांस आपण नोंद केलेल्या माहितीनुसार Self Certify Application Form दिसेल. त्यातील दिसत असलेल्या सर्व नोंदी पुन्हा एकदा तपासाव्यात. एखादया माहितीमध्ये पुन्हा बदल करावयाचा असल्यास त्यासंबंधीच्या मेनुवर क्लिक करावे व आवश्यक तो बदल करावा अन्यथा Self Certify Application Form वरील दिसत असलेली माहिती योग्य असल्यास Declaration खालील अटी व शर्तीचे वाचन करुन चौकटीत क्लिक करावे. त्यानंतर फॉर्मच्या शेवटी असलेल्या Certify Application Form यावर क्लिक करावे. त्यानंतर आपणांस Information बॉक्स दिसेल स्वप्रमाणित करण्यापुर्वी कोणताही बदल करावयाचे नसल्यास Yes यावर क्लिक करावे. त्यानंतर आपण पोर्टलवरील नोंद केलेल्या मोबाईल क्रमांकावर आलेला Otp येईल व आलेला Otp नोंद करुन Verify Otp यावर क्लिक करावे. अशा रितीने आपले पोर्टलवरील Self Certified Application form स्वप्रमाणपत्र दिसेल व त्याची प्रिंट काढण्यासाठी Self Certified Application form यावर क्लिक करावे. डाऊनलोड झालेली प्रिंट जतन करुन ठेवावी.

१९. Self Certified Application form पुर्ण केल्यानंतर आपणांस स्वप्रमाणपत्र अंतीम केल्यानंतरही बदल करणे आवश्यक वाटत असल्यास पुन्हा केवळ एकवेळ बदल करता येईल त्यानंतर मात्र कोणत्याही परिस्थितीत Self Certified Application form मध्ये बदल करता येणार नाही याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

२०. Self Certified Application form पहिल्यांदा पूर्ण केल्यानंतर पुन्हा बदल करावयाचा झाल्यास Un- certify Application form या मेनुवर क्लिक करावे. त्यानंतर Declaration खालील चौकटीतील अटी व शतीचे वाचन करुन Declaration खालील चौकटीत विलक करावे. त्यानंतर फॉर्मवरील शेवटी असलेल्या Certify Application Form यावर विलक करावे. त्यानंतर Un- certify Application form यावर करावे. त्यानंतर Information बॉक्स

दिसेल Un- certify Application form करावयाचा असल्यास Yes यावर क्लिक करावे. त्यानंतर आपण पोर्टलवरील नोंद केलेल्या मोबाईल क्रमांकावर Otp येईल व आलेला Otp नोंद करुन Verify Otp यावर क्लिक करावे. अशा रितीने आपला पोर्टलवरील Self Certified Application form हा Un- certify होईल.

२१. त्यानंतर ज्या-ज्या माहितीमध्ये बदल करावयाचा असेल त्या त्या माहितीच्या मेनुवर क्लिक करुन माहितीमध्ये योग्य ते बदल करता येईल. असा बदल करणे पुर्ण झाल्यानंतर Self Certify Application Form वरील दिसत असलेली माहिती योग्य असल्यास Declaration खालील चौकटीतील अटी व शर्तीचे वाचन करुन चौकटीसमोर क्लिक करावे व फॉर्मवरील शेवटी असलेल्या Certify Application Form यावर क्लिक करावे. त्यानंतर आपणांस Information बॉक्स दिसेल स्वप्रमाणित करण्यापुर्वी कोणताही बदल करावयाचे नसल्यास Yes यावर क्लिक करावे. त्यानंतर आपण पोर्टलवरील नोंद केलेल्या मोवाईल क्रमांकावर Otp येईल व आलेला Otp नोंद करुन Verify Otp यावर क्लिक करावे. आपले पोर्टलवरील Self Certified Application form स्वप्रमाणपत्र दिसेल व त्याची प्रिंट काढण्यासाठी Self Certified Application form यावर क्लिक करावे. डाऊनलोड झालेली प्रिंट जतन करुन ठेवावी. यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत आपली स्वप्रमाणित माहितीमध्ये Self Certified Application form मध्ये बदल करता येणार नाही.

पोर्टलवरील माहितीच्या सुरक्षिततेसाठी वेळोवेळी पासवर्ड बदल करणे उमेदवारांच्या

२२. हिताचे राहिल, त्याकरीता डॅशबोर्डवरील Change Password या मेनुवर क्लिक करावे. Old password, New Password, Confirm Password याप्रमाणे माहिती भरुन कॅप्चा नोदं करुन Change Password यावर क्लिक करावे. त्यानंतर Change Password चा बॉक्स येईल त्यातील सूचनांचे वाचन करुन Confirm यावर क्लिक करावे. त्यानंतर उमेदवार Logout होईल. आता बदल केलेला नवीन पासवर्ड नोंद करुन लॉगीन उपलब्ध होईल. २३. उमेदवारांस पहिल्यांदा लॉगीन करताना Security Question विचारला जातो, सदर Security Question बदल करावयाचा झाल्यास Change Security Question यावर क्लिक करावे. त्यानंतर पुवीचा Security Question व नोंद केलेली माहिती दिसेल. बदल करावयाचा असल्यास वेगळा प्रश्न निवडून त्याचे उत्तर नमूद करावे व Change Security Question

यावर क्लिक करावे त्यानंतर नव्याने निवडलेला प्रश्न प्रणालीमध्ये नोंद होईल. २४. Request for change data हो सुविधा आपली माहिती स्वप्रमाणित करण्यापुर्वीच या सुविधेचा उपयोग होईल. यामध्ये Change in Date of Birth, Change in Gender यामध्ये बदल करण्याची सुविधा असेल. त्यासाठी Request for change in data यावर क्लिक करुन ज्यामध्ये बदल करावयाचा आहे ती सुविधेवर क्लिक करावे. उदा. Change in Date of Birth करावयाची असल्यास पुवीची नोंद असलेली जन्मतारीख दाखविण्यात येते व त्यापुढे सुधारित नोंद करावी व त्यानंतर ज्या जिल्हयाकडे प्रत्यक्ष पडताळणीसाठी सोईचा जिल्हा निवडावा व सेव्ह बटनवर क्लिक करावे. असा बदल पुर्ण करण्यासाठी आपण निवडलेल्या संबंधित

जिल्हयाचे शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांच्या कार्यालयात जावून बदल Approve करुन घ्यावा व त्यानंतर स्वप्रमाणित करण्याची कार्यवाही करावी. जोपर्यंत request Pending जोपर्यंत राहील तोपर्यंत आपली माहिती स्वप्रमाणित होणार नाही.

वरील प्रमाणे सुचनांचे पालन करुन आपली स्वप्रमाणित माहिती Self Certified Application form पोर्टलवर पूर्ण करावी.

प्राधान्यक्रम जनरेट करुन पोर्टलवर लॉक करण्यासाठी आपली माहिती Self Certified Application form असणे आवश्यक आहे.

Leave a Comment

error: Content is protected !!