Importing Students From Dropbox Into UDISE Plus online System In Schools

Importing Students From Dropbox Into UDISE Plus online System In Schools

IMG 20240629 180501
Importing Students From Dropbox Into UDISE Plus online System In Schools

Importing Students From Dropbox Into UDISE Plus online System In Schools

महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई

जा.क्र.मप्राशिप/सशि/यु-डायस/संगणक/२०२४-२५/१७११

दिनांक: 29 JUN 2304

प्रति,

१) आयुक्त, महानगरपालिका सर्व.

२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व.

३) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सर्व विभाग.

विषयः यु-डायस प्लस ऑनलाईन प्रणालीमध्ये Dropbox मधील विद्यार्थी शाळांमध्ये Import करून घेणेबाबत.

संदर्भ : केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेला Dropbox अहवाल.

सन २०२४-२५ यु-डायस प्लस प्रणालीमध्ये राज्यातील सर्व मान्यता प्राप्त शाळांची माहिती अद्ययावत करण्याच्या अनुषंगाने भारत सरकारकडून यु-डायस प्लस प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे.

दि. २८ जून, २०२४ रोजीच्या यु-डायस प्लस प्रणालीमधील अहवालानुसार राज्यामध्ये २३,४७,३८६ एवढे विद्यार्थी Dropbox मधुन शाळांमध्ये Import करण्यासाठी उपलब्ध झाले आहेत. यावर्षी यु-डायस प्लसमध्ये कोणत्याही शाळेस इयत्ता ररी ते इयत्ता १२वी पर्यंतच्या वर्गामध्ये New Entry करता येणार नाही. विद्यार्थ्यांना केवळ ऑनलाईन पध्दतीने माहिती Transfer करून दुसऱ्या शाळांमध्ये प्रवेश नोंदविता येईल.

🌐👉 Link

शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी आपल्या शाळामध्ये विद्यार्थ्यांना नव्याने प्रवेश दिले असल्यास त्या विद्यार्थ्यांना नव्याने Entry न करता Dropbox मधुन विद्यार्थ्यांची माहिती त्वरीत Import करणे आवश्यक आहे. तरी प्रत्येक जिल्हा व तालुक्याच्या

संकेतस्थळ
🌐 Link

🌐 Link

Dropbox मधील Active for Import Status असलेले विद्यार्थी तात्काळ Import करण्याच्या सूचना आपल्या स्तरावरून देण्यात याव्यात, जेणेकरून Dropbox मधी विद्यार्थ्यांची संख्या शुन्य करता येईल.

सोबत : Dropbox Report.

IMG 20240629 180342

(प्रदीपकुमार डांगे, भा.प्र.से.)

राज्य प्रकल्प संचालक, म.प्रा.शि.प., मुंबई.

Leave a Comment

error: Content is protected !!