Employee Group Personal Accident Insurance Scheme Information GR

Employee Group Personal Accident Insurance Scheme राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजनेमध्ये बदल करण्या बाबत. महाराष्ट्र शासन वित्त …

Read more

Dya Uttar Behattar Quiz 02 द्या उत्तर बेहत्तर

Dya Uttar Behattar द्या उत्तर बेहत्तर आजची प्रश्नमंजुषा Dya Uttar Behattar “द्या उत्तर बेहत्तर” या नाविन्यपूर्ण उक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांच्या सामान्य ज्ञानात …

Read more

Prathamik Madhyamik Shikshak Sevajeshthata Niyam

प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता नियम परिपत्रक Prathamik Madhyamik Shikshak Sevajeshthata Niyam महाराष्ट्र शासन शिक्षण संचालनालय (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) …

Read more

Shala Madhye Mahavachan Utsav Upkram Circular

Shala Madhye Mahavachan Utsav Upkram Circular निपुण भारतअमृत महोत्सवमहाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व किडा विभाग समग्र शिक्षा महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण …

Read more

Mazi Shala Sundar Shala Sanvadsatra

Mazi Shala Sundar Shala Sanvadsatra प्रति, विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सर्व)प्राचार्य , जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (सर्व)शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक) …

Read more

Mahavachan Utsav Upakram Rajyatil Shalat Rabvine Pariptrak

Mahavachan Utsav Upakram Rajyatil Shalat Rabvine Pariptrak महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग समग्र शिक्षा महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, …

Read more

NMMS EXAM INFORMATION

NMMS EXAMINATION INFORMATION एन एम एम एस परीक्षे बाबत संपूर्ण माहिती महाराष्ट्र शासनराष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटकासाठी असलेली शिष्यवृत्ती योजनाNATIONAL MEANS …

Read more

error: Content is protected !!